ศรีสะเกษเกมส์ เปิดยอดติดเชื้อโควิดเพิ่มรายวัน

ศรีสะเกษเกมส์ เปิดยอดติดเชื้อโควิดเพิ่มรายวัน - เข้าสู่ช่วงที่3

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”(ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ Zoom Cloud Meeting) โดยมีนายสุรเดชช ชวเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานกกท. จังหวัดศรีสะเกษ, หัวหน้าคณะนักกีฬาทุกจังหวัด และผู้แทนฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯ ที่ประชุมได้ติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ

โดยยังคงพิจารณาถึงสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (โควิด – 19) และติดตามการเดินทางเข้ามาในจังหวัดศรีสะเกษของนักกีฬา ที่ประชุมได้กล่าวถึงการแข่งขันในช่วงที่ 3 ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 19 มีนาคม 2565 ของนักกีฬาที่เข้ามาและปัญหาต่างๆ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการและยึดถือระเบียบอย่างเคร่งครัด และเข้าตรวจ ATK ในช่วงเวลาที่กำหนด ตามจุดตรวจต่าง ๆ ทั้งนี้ได้เพิ่มจุดตรวจ ATK ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเวลา 16:00 – 20:00 น. เพื่อลดความหนาแน่นในการเข้าตรวจ

ด้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดต่อ สล็อตออนไลน์ และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 โดยระบุเมื่อวันที่ 17 มี.ค.65 มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจ ATK อีก 3,976 ราย พบติดเชื้อ 45 ราย จำแนกเป็นนักกีฬา 30 คน, เจ้าหน้าที่ 10 คน และอื่นๆอีก 5 ราย คิดเป็น 1.13 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนการตรวจเชื้อรายวัน

ส่วนยอดผู้ติดเชื้อรวมนับตั้งแต่วันที่ 3-17 มี.ค.65 อยู่ที่ 342 ราย แยกเป็นนักกีฬา 197 ราย, เจ้าหน้าที่ 100 ราย และอื่นๆ 45 ราย โดยยอดการติดเชื้อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 1 เปอร์เซ็นต์ จากการการตรวจ ATK รวม 34,156 เคส โดยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จะทำการแข่งขันต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 25 มี.ค.2565