ประกาศ “อีสปอร์ต” เป็นกีฬาอาชีพแล้ว

ยกอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพ

ราชกิจจานุเบกษาแจ้งประกาศให้ “อีสปอร์ต” เป็นกีฬาอาชีพแล้ว

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่องกำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมีใจความว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากร กีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556
ประกอบมติคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2564 เห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนด ชนิด หรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยให้เพิ่มเติมชนิดกีฬาอีสปอร์ต เป็นกีฬาอาชีพในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นอาชีพ พ.ศ.2561
อีกทั้งให้สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพในชนิดกีฬาอีสปอร์ต มาจดแจ้งการดำเนินการต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวัน นับตั้งแต่แต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ วันที่ 6 ส.ค.2564 ลงชื่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ